obecnie
-1° C
jutro
5° C
djkubus
Czy obawiasz się wirusa z Wuhan na podkarpaciu?


Ostatnio na forum

 • 8487311 9794014 5315913 ...
  10 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • filme net hd
  8 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • filme dublado online hd
  8 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • online filme 2013 hd
  9 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • le models
  13 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • kartika putri mesum
  14 wyświetleń
  0 odpowiedzi
 • Jest tu kto? Muszę Cię o c...
  13 wyświetleń
  0 odpowiedzi
Przejdź do forum

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Niżańskiego

12 czerwca 2018 18:36, autor: powiat-nisko.pl
Dnia 11 czerwca 2018 r. podczas obrad LII Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, radni zapoznali się z przedstawionymi przez Skarbnik Powiatu Niżańskiego Marię Bednarz sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2017 rok. Plan finansowy
na koniec 2017 r. wynosił po stronie dochodów 63.683.978 zł, natomiast po stronie wydatków 64.493.503 zł. Rok budżetowy 2017 zakończył się nadwyżką w wysokości 421.771 zł. Po stronie dochodów wykonanie to kwota 59.971.339 zł (94,17% planu). Wydatki zrealizowano w wysokości 59.549.568 zł (92,34% planu), w tym majątkowe na kwotę 13.533.976 zł (22,73% wydatków ogółem). Zadłużenie powiatu na koniec grudnia 2017 r. wynosi 2.340.000 zł, tj. 3,90% w stosunku do dochodów wykonanych. W 2017 r. Zarząd Powiatu pozyskał z zewnętrznych źródeł dofinansowanie w wysokości 9.195.757 zł.

Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił informację o zrealizowanych w 2017 r. zadaniach, z których ważniejsze to przebudowa dróg powiatowych: Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku; Nr 1071R Kamionka Górna–Kamionka Dolna
w miejscowości Kamionka Dolna;
Nr 1076R Bieliny–Rudnik w miejscowości Rudnik nad Sanem; Nr 1048R Zdziary–Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858; Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa - Etap I; Nr 1088R Nowy Nart–Stary Nart w miejscowości Stary Nart; Nr 1070R Bieliny–Nowa Wieś w m. Bukowina; Nr 1083R Groble–Krzywdy w miejscowości Krzywdy (budowa chodnika); Nr 1067R Bidaczów Stary–Łazory; Nr 1048R Zdziary–Banachy polegająca na budowie chodnika w miejscowości Huta Nowa; Nr 1081R Groble–Sibigi. Ponadto przebudowany został most w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary–Banachy.

W ubiegłym roku zrealizowano wiele przedsięwzięć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański: I etap przebudowy boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni placu oraz budowy bieżni prostej 3–torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej; Przebudowę budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem; Kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Ulanowie; Kompleksową modernizację energetyczną budynków szkół RCEZ w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem, Budowę windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, a także budowę ogrodzenia przy ZS w Rudniku nad Sanem. Ponadto poprawie uległa funkcjonalność podwórka SOSW w Rudniku nad Sanem, w związku z zakupem wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiat Niżański oraz szkoły prowadzone przez powiat zrealizowały wiele projektów współfinansowanych
z funduszy unijnych oraz innych źródeł.

Sukcesem było utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim, będącej wielkim wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto Zarząd Powiatu priorytetowo i odpowiedzialnie odpowiada na potrzeby Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. W 2017 r. powiat w swoim budżecie przeznaczył kwotę blisko 500.000 zł na zakup sprzętu medycznego, wykonanie niezbędnych instalacji oraz Optymalizację Gospodarki Materiałowo – Lekowej w szpitalu. Z troską i zaangażowaniem wspierany jest cały obszar społeczny, aktywizacja osób bezrobotnych, ochrona zdrowia, oświata, sport, kultura i promocja.

Starosta Niżański Robert Bednarz zaznaczył, że 2017 to kolejny dobry rok dla Powiatu Niżańskiego, który jest jednym z liderów w pozyskiwaniu środków z programów rządowych i unijnych. Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejny rok bez zaciągania kredytu. Realizując tak wiele działań, wskaźnik zadłużenia wynosi 3,9% i jest najniższy w historii powiatu. To bardzo dobra pespektywa na przyszłość, bardzo wiele przedsięwzięć przed nami – stwierdził Starosta. Ponadto podkreślił dobrą współpracę z samorządami gmin z terenu Powiatu Niżańskiego i podziękował Wójtom oraz Burmistrzom za otwartość i zauważanie potrzeb, co przekłada się na szerszy wachlarz możliwości i obustronne korzyści.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego. Powiat posiada grunty o powierzchni 14ha 69a 98 m² i wartości 1.806.631,20 zł oraz budynki i budowle o wartości 66.715.023,67 zł. Wartość dróg i mostów jako budowli wynosi 253.009.967,07 zł. W porównaniu do stanu na koniec 2016 r. nastąpił wzrost o 3.572.120,77 zł z tytułu zakończonych inwestycji. W ubiegłym roku przejęto 188 działek o łącznej wartości 5.654.784,64zł. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność powiatu działek zajętych pod drogi powiatowe.

Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Rada Powiatu, 10 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, wyrażając poparcie dla wykonania budżetu za 2017 rok.

Starosta Niżański podziękował radnym za docenienie pracy Zarządu Powiatu i udzielenie absolutorium: Jest to dostrzeżenie pracy Zarządu, efektów podejmowanych działań oraz motywacja do tego, aby te działania intensyfikować i realizować, osiągając jeszcze lepsze efekty. Ponadto podziękował za zaangażowanie w osiągane wyniki Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także wszystkim pracownikom.


Komentarze czytelników (0)
Do tej zawartości nie ma jeszcze komentarzy.